Home
Contact

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Behoudens andere voorwaarden vermeld op de factuur zijn de facturen contant betaalbaar te Zwevegem, zonder nettokortring.
2. Iedere vertraging in de betaling brengt de schuldenaar de verplichting mee, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest te betalen van 12% per jaar en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.
3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50€ en een maximum van 1500€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
4. Bij het afgeven van de factuur is de afnemer verondersteld akkoord te zijn met aantal en kwaliteit , klachten gebeuren bij levering.
5. Bij annulatie van de bestelling wordt aan de verkoper ten forfaitaire titel 1/3 van de totale verkoopsom betaald.
6. Alleen de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd in geval van betwisting